POŁĄCZENIE SPÓŁEK
NETINS INSURANCE SPÓŁKA Z O.O. I EKU PARTNER SPÓŁKA Z O.O. –
OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarządy spółek Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej (KRS 0000304617) (Spółka przejmująca) oraz „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000202146) (Spółka przejmowana), działając zgodnie z przepisem art. 500 § 21 KSH niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia Netins Insurance sp. z o.o. oraz „EKU PARTNER” sp. z o.o. przyjęty w dniu 28 listopada 2016 roku. Plan połączenia sporządzany został na podstawie przepisów art. 491 § 1 w zw. z art. 498, 499 i 516 §6 oraz art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych i udostępniony zostaje na stronach internetowych Spółki przejmującej i przejmowanej tj. odpowiednio: https://www.netins.pl/ oraz http://eku.pl/eku-partner/ począwszy od dnia 29 listopada 2016 nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń wspólników podejmujących uchwałę w sprawie połączenia.