W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą NETINS INSURANCE spółka z o.o. z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa nr 3, 52-200 Wysoka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304617, NIP: 8971741358, REGON: 020742915 („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą Ubezpieczaj.pl spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 112B/U7, 53-111 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531510, NIP: 8992760881, REGON: 360384823 („Spółka Przejmowana”), Zarządy obu spółek działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („KSH”) i art. 5151 § 1 KSH w związku z art. 516 § 61 KSH, w dniu 24 października 2023 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej, na podstawie art. 500 § 2 i 21 KSH, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że stosownie do treści art. 500 § 2 i 21 KSH w związku z art. 516 § 61 KSH, Plan Połączenia zostaje udostępniony bezpłatnie i nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu.

POŁĄCZENIE SPÓŁEK
NETINS INSURANCE SPÓŁKA Z O.O. I EKU PARTNER SPÓŁKA Z O.O. –
OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarządy spółek Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej (KRS 0000304617) (Spółka przejmująca) oraz „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000202146) (Spółka przejmowana), działając zgodnie z przepisem art. 500 § 21 KSH niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia Netins Insurance sp. z o.o. oraz „EKU PARTNER” sp. z o.o. przyjęty w dniu 28 listopada 2016 roku. Plan połączenia sporządzany został na podstawie przepisów art. 491 § 1 w zw. z art. 498, 499 i 516 §6 oraz art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych i udostępniony zostaje na stronach internetowych Spółki przejmującej i przejmowanej tj. odpowiednio: https://www.netins.pl/ oraz http://eku.pl/eku-partner/ począwszy od dnia 29 listopada 2016 nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń wspólników podejmujących uchwałę w sprawie połączenia.