Formularz Analizy Potrzeb Klienta

Formularz APK
ANALIZA POTRZEB KLIENTA na potrzeby ubezpieczeń komunikacyjnych
1. PYTANIE OGÓLNE:
Czy Pan/Pani lub podmiot, na rzecz którego zawierana jest umowa ubezpieczenia jest posiadaczem lub planuje być posiadaczem pojazdu mechanicznego?
2. PYTANIE DOTYCZY ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ:
Czy Pan/Pani lub podmiot, na rzecz którego zawierana jest umowa ubezpieczenia chce zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?
3. PYTANIE DOTYCZY ZIELONEJ KARTY:
Czy Pan/Pani lub podmiot, na rzecz którego zawierana jest umowa ubezpieczenia planuje wyjazd pojazdem do krajów z Systemu Zielonej Karty, których terenu nie obejmuje ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?
4. PYTANIE DOTYCZY AUTOCASCO
Czy Pan/Pani lub podmiot, na rzecz którego zawierana jest umowa ubezpieczenia chce zabezpieczyć się przed poniesieniem dodatkowych kosztów, które wyniknęłyby w przypadku uszkodzenia pojazdu ze swojej winny lub w wyniku kolizji/wypadku drogowego, kradzieży pojazdu?
5. PYTANIE DOTYCZY NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Czy Pan/Pani lub podmiot, na rzecz którego zawierana jest umowa ubezpieczenia obawia się dodatkowych kosztów jakie mogłyby wyniknąć z powstania uszczerbku na zdrowiu, śmierci czy ponoszenia kosztów leczenia, zakupu przedmiotów ortopedycznych itp. w następstwie wypadku komunikacyjnego gdzie poszkodowani będą kierowca, pasażerowie pojazdu?
6. PYTANIE DOTYCZY ASSISTANCE
Czy Pan/Pani lub podmiot, na rzecz którego zawierana jest umowa ubezpieczenia chce mieć zapewnioną pomoc w przypadku kradzieży pojazdu lub wystąpienia awarii lub kolizji/wypadku drogowego, które mogą zdarzyć się w trakcie jazdy pojazdem?
FORMULARZ KONTAKTOWY