Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Netins Insurance sp. z o. o. w związku z usługami agenta ubezpieczeniowego / w związku z udzieloną zgodą na działania marketingowe.

 

Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000304617, NIP:8971741358 REGON: 020742915, kapitale zakładowym w wysokości 147.800 zł (zwana dalej Spółką) pragnie poinformować jak poniżej.

1. Administrator danych.

W związku z udostępnieniem przez Panią/Pana danych osobowych Spółce, Spółka ta w zakresie udostępnionych danych jest ich administratorem.

Dane kontaktowe Spółki:
telefon: 71 715 94 71
adres e-mail: netins@netins.pl
adres korespondencyjny: Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
z ustanowionym dla spółki inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail:
inspektor@brigthlaw.org

2. Cele przetwarzania.

Udostępnione Spółce dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania na Pani/Pana rzecz działań agenta/multiagenta ubezpieczeniowego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. oraz w celu wykonania przez administratora innych obowiązków nałożonych na Spółkę powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na działania marketingowe, wówczas Spółka będzie także przetwarzała Pani/Pana dane w celu wykonania działań marketingowych polegających na przygotowywaniu ofert czy przedstawianiu produktów ubezpieczeniowych, prezentowaniu bądź promowaniu usług Spółki czy podmiotów współpracujących.

3. Podstawa prawna przetwarzania.

W związku z celami przetwarzania wskazanymi pkt. 2 powyżej, podstawę prawną przetwarzania danych stanowią Artykuł 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.
W przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie będzie również wspomniana zgoda stanowiąca przesłankę legalności wskazaną w Artykule 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.

4. Kategorie odbiorców.

Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Spółki obsługę lub czynności bezpośrednio albo pośrednio umożliwiające Spółce prawidłowe wykonanie czynności zmierzających do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 2 powyżej. W szczególności odbiorcami mogą być pracownicy Spółki, jej zleceniobiorcy, współpracownicy związani ze Spółką innymi stosunkami prawnymi czy zewnętrzni usługodawcy takich usług jak obsługa prawna, księgowa, finansowa, informatyczna o ile przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez wspomniane podmioty będzie zmierzało do osiągnięcia celów wskazanych w pkt. 2 powyżej.

5. Czas przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania na Pani/Pana rzecz usług o jakich mowa powyżej lub do momentu ustania obowiązków ustawowych, dla wypełnienia których niezbędne jest przetwarzanie takich danych lub do chwili upływu okresu niezbędnego dla ustalenia/dochodzenia roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Spółką. Spośród okresów wskazanych w zdaniu poprzednim zastosowanie znajdzie ten, który upłynie później. W przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe Pani/Pana dane w tym zakresie będą przetwarzane do chwili wycofania tej zgody.

6. Uprawnienia, które Pani/Panu przysługują.

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do:
a) żądania od Spółki dostępu do danych,
b) żądania sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) żądania przeniesienia danych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do wycofania takiej zgody w każdym czasie. Proszę pamiętać, że przetwarzanie danych jakiego dokonano do momentu jej wycofania pozostaje działaniem zgodnym z prawem. Aby skorzystać ze wspomnianych uprawnień należy skontaktować się z administratorem – dane kontaktowe wskazano w pkt. 1 powyżej.

7. Uprawnienie do wniesienia skargi.

Jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dobrowolność podania danych.

Podanie danych jak i wyrażenie zgody marketingowej nie jest wymogiem ustawowym, niemniej Spółka pragnie wskazać, że nie dysponując Pani/Pana danymi bądź zgodą nie będzie miała faktycznej możliwości osiągnięcia celów wskazanych w pkt. 2 powyżej i niemożliwym stanie się wykonanie odpowiednich świadczeń na Pani/Pana rzecz.